image/haghardzin.jpg, 135,8K

 

Khatchkar

Haghardzin, Armenien/Armenia
13. Jh. / 13th c.